1970

Inhoud

1970, Toerisme

De International Union of Official Travel Organisations (thans NWTO) meldt dat in 1969 143,14 miljoen toeristen wereldwijd 16,8 miljard $ uitgaven.

1970, Selectour

Stichting van het eerste en nog steeds één der belangrijkste samenwerkingsverbanden in Europa. Philippe Demonchy (°1938) is stichter en nog steeds de drijvende kracht.

1970, Staatshervorming

De eerste communautaire staatshervorming. Mede onder impuls van de toenmalige algemene directeur van de VTB, Karel De Meulemeester wordt het toeristisch beleid een aangelegenheid van de Gemeenschappen.

1970, Suncomfort

Marcel Albertyn wordt directeur van Suncomfort, de door de Standaard groep gecontroleerde touroperator. Hij zal in de volgende dertig jaar een belangrijke rol spelen in de Belgische reissector.

Marcel Albertyn

Marcel Albertyn wordt geboren in Antwerpen op kerstavond (24 december) van het jaar 1938. Hij doet zich soms voor als een kerstekind maar is het beslist niet.

marcel albertijn

Albertyn studeert rechten in Gent maar acht het er na vier jaar plots voor bekeken en beslist om familiale redenen om eerst zijn legerdienst te doen. Hij belandt bij de staf van de militaire politie maar houdt er zich vooral bezig met de redactie van het bataljonsblad.

Na een kort oponthoud bij de Bank Brussel Lambert belandt hij bij het katholieke persagentschap CIP, waar hij zijn vrouw Mariette Van Halewyn (°1940) leert kennen. Van 1965 tot 1968 verzorgt hij de persrelaties voor de spaarbank Ippa maar de echte journalistiek trekt hem meer aan. Van 1968 tot 1970 is hij adjunct van Jef Anthierens, (1925-1999) hoofdredacteur van het weekblad Panorama.

In 1970 zoekt de Standaard Groep een directeur voor haar touroperator, Suncomfort, en Albertyn wordt gekozen onder honderd kandidaten. Hij wordt er de meest agentvriendelijke manager die de Belgische touroperatorwereld ooit heeft gekend. Van de houding die hij toen tegenover zijn reisagenten aanneemt, kunnen wij vandaag alleen maar dromen.

Bij de overname van Suncomfort door Airtour (1976) krijgt hij bij de overkoepelde holding (Intop) de functie van adjunct-directeur-generaal. Zeer verstandig als hij is, ziet hij de problemen van deze groep aankomen maar mist de ambitie, sommigen zeggen de dadendrang, om er de macht te grijpen.

Hij kiest voor een zekere positie als directeur-generaal van het prestigieuze Zwitserse Hotelplan België, waar hij Raymond Mispelpelter opvolgt. Toen de Zwitsers lieten blijken hun Belgische vestiging te willen sluiten, ging Albertyn in op het voorstel van Mark Vanmoerkerke om directeur van Airtour 2000 te worden.

De dominante en arrogante stijl van Mark Vanmoerkerke bevalt hem echter niet en in februari 1986 wordt hij secretaris-generaal van UPAV/BBR. In deze functie verkeert hij tegenover de VVR in een eerder moeilijke positie. Tot dan is Albertyn in al de bedrijven waar hij werkzaam was immers een vriend of een lid van de VVR. Nu wordt hij echter een rivaal, maar niet voor lang.

Kort na zijn aantreden starten de (geheime) onderhandelingen tussen, enerzijds Christoph Wirtz (1927-2014), toenmalig voorzitter van UPAV en Marcel Albertyn en anderzijds Walter Raspoet, toenmalig voorzitter van de VVR en Antoon Van Eeckhout over de creatie van een toeristische Federatie (FIT). De eenmaking van de Belgische reissector zou de bekroning van de carrière van Albertyn moeten  worden.

Ook de VVR kan er alleen maar baat bij hebben, want een voorafgaandelijke voorwaarde, het terugtrekken van UPAV uit Vlaanderen, wordt door Christophe Wirtz en Marcel Albertyn zonder meer aanvaard. Dit houdt immers de overdracht van alle Vlaamse UPAV-leden naar de VVR in. Aanvankelijk lukt het project want in 1989 wordt de FIT/FTI door ABTO, BTO, UPAV en VVR opgericht. Door de woordbreuk van BTO, in de persoon van haar toenmalige voorzitter Jean Becq, verlaat de VVR in mei 1990 de FIT en laat Albertyn verweesd achter. Albertyn beseft dat een FIT zonder de VVR, hem geen (financiële) toekomst kan bieden.

Hij is de oeverloze discussies met BTO en ABTO beu en wilt terug naar het echte bedrijfsleven. Zijn vriend, Ron Haylock (1944-2013), de vroegere directeur van Hotelplan UK is ondertussen CEO van Resort Condominiums International (RCI) geworden en stelt hem in november 1990 aan tot directeur van RCI Belgium. Daar beleeft Albertyn zijn beste tijd, hij heeft een onbeperkte vrijheid, hoeft niet echt hard te werken, en om resultaten te boeken geeft men hem een zee van tijd. In 1998 verkoopt de Amerikaanse eigenaar van RCI, Chris De Haan, zijn bedrijf aan de grootste toerismegroep ter wereld, Cendant, die een grondige reorganisatie doorvoert en het statuut van de directieleden wil wijzigen.

De slimme Albertyn ziet zijn kans schoon en roept eenzijdige contractbreuk in, wat leidt tot een minnelijke schikking die gelijk staat aan een platina handdruk. Sedertdien leidt hij een rustig bestaan in Meerbeke in het gezelschap van zijn lieve echtgenote de begaafde jeugdschrijfster en gewezen journaliste bij de Standaard-Groep Mariette Vanhalewyn. Marcel Albertyn heeft, tijdens zijn meer dan dertigjarige loopbaan altijd een discrete maar belangrijke invloed gehad in de reiswereld, maar deze invloed heeft hij – op enkele uitzonderingen na – nooit echt kunnen bestendigen.

Misschien was Marcel wel te goed, anderen zeggen te soft, voor onze keiharde sector. Als mens verdient hij het grootste respect en ik vind het jammer dat wij, door omstandigheden, nooit vrienden in de echte zin van het woord zijn kunnen worden.

Tenslotte een voor Albertyn, kenmerkend citaat, uit een van zijn laatste mails: Ik herinner me wel nog graag de mensen die ik in de reisindustrie in Vlaanderen en daarbuiten heb ontmoet en die ik heb gewaardeerd om hun intelligentie, werkkracht en levenskunst. Wie mij het best is bijgebleven is Philippe Van Biesen (1), met zijn aanstekelijke levensenergie en – terugblikkend – ook jij, om je consequente en niet aflatende verdediging van de belangen van de Vlaamse reissector. Er is slechts één persoon in het georganiseerd toerisme met wie ik weinig enthousiast heb samengewerkt en dat was Robert Anciaux (2) de arrogante vertegenwoordiger bij uitstek van een verstikkende belgitude.

1970, maart, Luchtvaart

De International Air Transport Association (IATA) kondigt de introductie van het Bank Settlement Plan (verrekening systeem voor vliegtickets) thans Billing and Statement Plan aan.

1970, maart, Touroperators

Torsten Press, de topman van het Zweedse Vingresor richt een internationale federatie van touroperators op: International Federation of Tour Operators. Het hoofdkwartier van de vereniging verhuist later naar Groot-Brittannië.

1970, maart, Frivool bericht

Spanje heft het verbod op bikini’s op de openbare stranden op!

1970, maart, Sunair

Willy Van Walleghem wordt commercieel directeur van Sunair, hij blijft het tot 1976. Bij onze eerste ontmoeting begroet ik hem met de woorden: Ha de Willy, je hebt het toch al ver gebracht, weet je nog de tijd toen je kelner was …. Hij zou mij deze uitspraak nooit vergeven.

Willy Van Walleghem

In tegenstelling tot andere biografieën druk ik hier geen foto af van betrokkene. Ik zou het echt niet kunnen aanzien!  Er zijn in onze branche, zoals in elke sector, veel verschillende soorten mensen: slimme en domme, grote en kleine, allochtone en autochtone, knappe en lelijke, rijke en arme, goede en slechte

Op één na (3) is WVW de figuur die ik het langst ken in de reissector. Ik ontmoette hem voor het eerst in mei 1961, toen ik secretaris was bij het Vormingsinstituut in Brugge. Hij was toen in de weekends kelner in de feestzaal en het restaurant dat op hetzelfde domein (Ter Groene Poorte) gelegen was.

Gemeenschappelijke bekenden vertelden mij later dat hij toen reeds een ziekelijke afkeer ontwikkelde tegenover mijn persoon. Ik was immers Mijnheer Antoon, hij maar de Willy. Deze, in zijn ogen, onrechtvaardige situatie, zou hem zijn ganse carrière vervolgen. Overal waar hij werkzaam was, werd hij met mij geconfronteerd in een ondergeschikte positie. Uiteraard ben ik mij daar nooit van bewust geweest, noch heb ik er mij ooit naar gedragen.

In het Europa College, waar hij werkzaam was, acteerde ik niet alleen als een leverancier (eerst namens Standaard Boekhandel, later vanuit mijn eigen reisbureau) maar ook als een persoonlijke vriend van zijn baas (4) . Later, in de reissector was de groep reisbureaus die ik vertegenwoordigde altijd een belangrijke klant van zijn werkgever (Sunair, Eurosun, Intop) of van zijn bedrijf (Eurojet, Aquasun).

Willy Réné Maria Van Walleghem wordt geboren te Brugge op 3 december 1938 in een milieu van arbeiders en kleine bedienden. Na zijn middelbare studies bij de Broeders Xaverianen (5) komt zoals voor iedere jongeman, de legerdienst er aan. Gezond, verstandig en ambitieus als hij is, wordt hij reserve-officier en zoals vele anderen in die tijd tekent hij na zijn legerdienst bij (6).

Inderdaad in de periode van de koude oorlog is er een gebrek aan subalterne (lagere) officieren. Reserve-officieren krijgen de kans om een tijdelijk contract aan te gaan, dat na een (zwaar) examen kan worden omgezet tot een definitief contract. Maar ook daar worden beperkingen opgelegd. De hoogste graad die men kan bereiken is deze van kapitein-commandant. De hogere graden blijven voorbehouden aan de afgestudeerden van de kaste van de Militaire School.

Het is mij niet bekend of WVW niet slaagt in het examen voor een definitieve benoeming of hij genoeg heeft van de militaire discipline. Ik opteer voor het eerste. Hoe dan ook in 1961 wordt hij bediende in het Europa College, ondertussen is hij gehuwd met de onderwijzeres Yolanda Van Roye en heeft hij, zoals elke jonge Vlaming gebouwd. Vandaar de extra job als kelner.

Men kan van WVW veel zeggen maar werkkracht mag men hem niet ontzeggen: voltijds werkend in een internationale instelling studeert hij sociale en politieke wetenschappen in Gent en haalt er met onderscheiding een licentiaatsdiploma.

In een volgende fase volgt hij in het Europa College  ook de cursussen en haalt er een Postgraduate in Political Science.  Maar het bedrijfsleven wenkt! In 1970 wordt hij commercieel directeur van Sunair en verwerft snel een kennis van de sector. Een echte band met zijn baas, Vanmoerkerke komt  er echter nooit. Vanmoerkerke vindt hem wel hardwerkend, maar te emotioneel en onbetrouwbaar. Dit gevoel is terecht want nog tijdens zijn dienstverband inviteert WVW mij en mijn echtgenote, op kosten van Sunair, in het toen meest prestigieuze restaurant van Brugge (Duc de Bourgogne).

Ten behoeve van zijn nieuwe werkgever (Airtour), maar zonder hun medeweten, wil hij een strategie tegen zijn huidige (Sunair) uitwerken. De spotnaam voor Vanmoerkerke, die ik later veelvuldig zou gebruiken, de tour-imperator, werd die avond door WVW uitgevonden! Sunair dient trouwens later ook klacht in wegens ontvreemding van confidentiële documenten, maar deze klacht wordt later geseponeerd.

WVW doet nogal terughoudend over zijn twee periodes bij de Airtour/Intop groep en later bij Eurosun. Volgens mijn gegevens verlaat hij Sunair eind 1975, wordt vervolgens commercieel directeur van Airtour en vertrekt eind 1976, begin 1977 naar Eurosun.

Aanvankelijk voelt hij er zich goed thuis. De aandeelhouder (Socfin) is immers kapitaalkrachtig en hij kan het geld door deuren en vensters gooien. Hij waant zich de gelijke van Vanmoerkerke en De Meutter en kijkt zelfs neer op Brackx.

Maar de catastrofe is onvermijdelijk, sluw als hij is, verlaat hij het schip voor het zinkt en laat zijn opvolger, Francis Dewaele (7), met een huis vol lijken achter.

Vanaf 1979 speelt hij bij Intop hetzelfde spelletje als bij Sunair. Nog voor zijn vertrek bereidt hij een samenwerking voor met de Nederlanders Herman Behrens (8) en Henk Janssens, toenmalige eigenaars van Eurojet. Eurojet Nederland investeert voor 60 % in Eurojet België waar WVW bestuurder-directeur wordt. Op 16 januari 1981 gaat men officieel van start en men is gedurende een aantal jaren vrij succesrijk.

Maar de samenwerking tussen Janssens en Behrens loopt in 1988 spaak. Janssens verkoopt Eurojet Nederland aan Holland International en via een tussenpersoon geraakt Eurojet België in handen van Sunair die het enkele maanden later opdoekt. WVW stelt Janssens verantwoordelijk voor het debâcle en toont tijdens deze discussie zijn ware aard. Ik maak het hiernavolgend verhaal niet zelf mee maar verneem het uit de eerste hand (van de heer Janssens zelf).

In een laatste poging om tot een constructief gesprek te komen, begeeft Henk Janssens zich naar Wemmel, de woonplaats van WVW. Hij treft er een man in verwilderde toestand aan, die met een elektrische schaar zijn haag aan het scheren is. Het komt tot een hooglopende ruzie tot WVW zijn zelfbeheersing verliest, zijn haagschaar grijpt en krijst: rot op vuilen Hollander, of ik snij je kloten af.

Aangezien Janssens nog maar pas hertrouwd is, naar verluidt met een jonge en zeer mooie vrouw en vanzelf-sprekend gehecht is aan zijn edele delen en WVW zijn haag-schaar opstart, zet de heer Janssens het op een lopen in de richting van zijn nieuwe vrouw; gezeten in zijn al even nieuwe Jaguar. Alleen het feit dat de draad van de haagschaar niet tot aan het voertuig reikt, redt de heer Janssens van een vroegtijdige impotentie.

Ik was helemaal niet verbaasd over dit verhaal want zelf werd ik enkele jaren tevoren geconfronteerd met een ander voorval waarbij WVW betrokken was.

In de loop van 1984 ontvang ik frequent naamloze scheldbrieven. Ik geef daar niet echt aandacht aan tot mijn medewerker, Gaston Vandevelde (1927-2012), zegt: dit lettertype heb ik nog gezien! Toen en nu, worden de VVR-dossiers alfabetisch per reisbureau bijgehouden. Het lot is ons gunstig gezind want de eerste letter van Eurojet is slechts de vijfde in het alfabet! Onze diagnose wordt door een deskundige en later door een vonnis van de rechtbank van 14 juni 1985 en in beroep op 28 november 1985 bevestigd:

Willy Marie Réné Van Walleghem is schuldig aan ontoelaatbare en zware (origineel) anonieme beledigingen.

Maar niet alleen collega’s zijn het slachtoffer van de oncontroleerbare agressiviteit van WVW maar ook klanten. Een voorbeeld vindt men terug in de rechtszaak Hendrickx / Aquasun. De familie Hendrickx (ouders en twee kinderen van 7 en 10 jaar) boeken bij Reizen Zeppelin in Kapellen een reis naar Tunesië. Papa Hendrickx vertelt aan zijn dochtertjes honderduit over de woestijn, het hete zand, de statige kamelen, de blauwe zee, het mooie zwembad.

Hij betaalt daar 110.200 BEF (2.731 €) voor aan zijn reisagent. Op 7 april 1990 te 0600h ’s morgens biedt de familie Hendrickx zich aan op de luchthaven. Zij wordt geconfronteerd met een ongeschoren, ogenrollende figuur, die later WVW blijkt te zijn, die hen koudweg vertelt: Uw reisbureau heeft de factuur niet betaald, u kan niet op het vliegtuig, de plaatsen zijn al doorverkocht.

De heer Van Walleghem, touroperator met (toen) 20 jaar ervaring, licentiaat en afgestudeerde van het Europacollege, bestuurder van beroepsverenigingen, ondervoorzitter van de IFTO, blijkt niet te weten – niet te willen weten – dat de sedert 1976 geldige Internationale Overeenkomst betreffende het Reiscontract; aan de touroperators de uitvoeringsplicht oplegt d.w.z. dat een betaling van een reiziger aan een reisbemiddelaar geacht wordt aan de touroperator te zijn verricht.

Evenmin merkt deze verwilderde egoïstische idioot twee wenende kinderen op die de droom van hun jonge leven zien in rook opgaan.

Het enige wat hij kan uitkramen is: nu moet gij er voor opdraaien, anders was ik het geweest. Op 6 december 1991 spreekt de rechtbank van koophandel een vernietigend vonnis uit en veroordeelt Aquasun tot terugbetaling van alle betaalde bedragen plus een schadeloosstelling van 35.000 BEF, verhoogd met de intresten. Later zouden er nog tal van rechtszaken volgen. De meest hallucinante reserveer ik als afsluiter (zie verder).

Na het Eurojet avontuur start in oktober 1988 de Aquasun-periode. WVW ontkent ooit iets met Aquasun Nederland, waar de onbetrouwbare en later ontmaskerde oplichter Behrens de plak zwaait, te maken te hebben. Vermoedelijk zijn er geen of beperkte kapitaalsbindingen geweest, maar de operationele samenwerking was wel intensief, vooral wat betreft Gambia.

Maar voor de eergierige WVW is commercieel succes niet genoeg. Hij wil een vooraanstaande rol spelen in de sector. In maart 1989 richt hij dan ook de AITO (Association of Independant Tour Operators) op maar laat die vereniging vier jaar later vallen om voorzitter van ABTO te worden.

Binnen ABTO is er immers een einde gekomen aan de dominantie van de Vanmoerkerkes en de twee grote touroperators gunnen elkaar het voorzitterschap niet. Dan maar een ambitieuze schertsfiguur genomen.

Maar WVW zijn ambities liggen ook internationaal. Jarenlang tracht hij met zijn titel van ondervoorzitter van de IFTO (International Federation of Tour Operators) indruk te maken. In feite is hij er maar één van de vijf bijna fictieve ondervoorzitters en krijgt hij er de naam van the eternal Belgian clown. Ondertussen gaat het met Aquasun en Portugal Travel steeds maar slechter.

Eerst gaat hij een samenwerking aan met de beruchte oplichter Jacky Aernoudt (9)  en neemt deze laatste zijn bijzit, Hermine Ghys, zelfs in dienst. In mei 1999 vindt hij tenslotte een Kortrijkse yuppie, Bob De Man (°1969) die Aquasun overneemt. Een jaar later gaat Portugal Travel failliet en nog een jaar later stikt Bob De Man onder de talrijke lijken die bij Aquasun uit de kast vallen en legt de boeken neer.

Eén van de laatste exploten van WVW, waarvoor hij in januari 2000 tot zes maanden celstraf (met uitstel), wordt veroordeeld betreft een vervalst contract van Constellation Airlines. Deze later failliet gegane luchtvaartmaatschappij vliegt voor Aquasun tegen uitzonderlijk gunstige voor-waarden op Gambia. Aangezien WVW echter zijn facturen niet betaalt, stopt de toenmalige directeur Christian Heinzman (Antwerpen 1953-2018) de vluchten. Aquasun daagt de carrier voor de rechtbank en legt een contract voor dat Constellation verplicht tot half 1997 te vliegen. Onderzoek wijst echter uit dat de laatste bladzijde van de overeenkomst van een ander contract afkomstig is en door WVW persoonlijk werd aangepast.

WVW beschikt over een zekere intelligentie en schuwt beslist hard werken niet. Hij heeft de mond vol over ons beroep, zijn collega’s, zijn kinderen en kleinkinderen; uit zijn bewondering voor Brackx, Vanmoerkerke en zelfs voor de VVR, maar zet iedereen meedogenloos voor schut wanneer het hem uitkomt. Als zakenman is hij een loser. Zijn werkgevers (Sunair, Airtour, Intop, Eurosun) zijn nooit beter van zijn diensten geworden; zijn bedrijven zijn verdwenen (Eurojet) of failliet gegaan (Aquasun, Portugal Travel), wat niet wegneemt dat hij nog steeds op een riant appartement in de Brugse binnenstad woont.

Wie de onweerstaanbare behoefte zou voelen om deze fossiel van de Belgische reisindustrie nog te ontmoeten, kan hem bijna elke voormiddag vinden in Café Craenenburgh op de Markt in Brugge waar hij bij het genot van een (1) koffie al de kranten doorneemt, inzonderheid deze die nog maar eens een ingezonden stuk van hem hebben opgenomen. WVW heeft immers nog steeds vrienden bij de pers maar sedert Walter Baeke (Travel Express) is overleden en Jan Van Rompay met pensioen is gegaan, is hij van het scherm verdwenen.

1970, april, Club Med

Gilbert Trigano lanceert zijn beruchte aanval tegen de (Franse) reisbureaus. Hij zegt letterlijk: Indien de reisbureaus geen afstand nemen van hun verouderde verkoopmethodes zullen zij door de grote touroperators worden gepasseerd en zal de directe verkoop onomkeerbaar toenemen.

1970, september, Automatisering

Voyages Baes van Jean Helft (°1935) is het eerste Belgische reisbureau dat een (IBM) computer installeert. Helft speelt later nog een rol in de sector bij UPAV, GPAV, Selectair en Uniglobe maar gaat in 1998 met zijn touroperator Transamerica failliet.

1970, september, Trust House Forte

Creatie van de Trust House Forte groep een fusie van Trust House Hotels en de Forte Hotel Group. Deze laatste werd in 1935 gesticht door de latere Charles, Lord Forte of Ripley (1908-2007) de zoon van Italiaanse immigranten. De groep werd in 1995 ingevolge een vijandig bod van Sir Gerard Robinson (°1948) opgenomen in de Granada groep. Sir Rocco Forte (°1948) startte in 2001 opnieuw met een eigen hotelketen.  

1970, december, Samenwerkingscontract

Rudolf Vanmoerkerke (Sunair) voelt zich sterk genoeg om zijn eigen contract tot wederzijdse samenwerking te lanceren. Het omvat ondermeer de invoering van het doorstorten van een deel van het  en de aanzet tot bankdomiciliëring.

De reisagenten kunnen zich nu een leven zonder bankdomiciliëring niet (meer) voorstellen, maar tot diep in de jaren zeventig bepaalde de reisagent en niet de touroperator wanneer de factuur zou worden betaald. Ook het voorschot ging integraal naar de reisbemiddelaar, deze verkeerde daardoor in een comfortabele liquiditeitspositie die hem toeliet om gedurende een aantal maanden de voorschotten, liefst op Nederlandse bankrekeningen, te beleggen. Het conflict dat ik, en later de VVR, met Rudolf Vanmoerkerke had ging voornamelijk over deze aantasting van de positie van de (onafhankelijke) reisagent. De VVR heeft deze evolutie kunnen vertragen maar niet verhinderen. Het sluitstuk van de dominantie van de touroperators op het terrein van de distributie is eind 2016 gekomen: de direct billing en de hard franchising

1970, december, Sabena

Jozef Snoeckx (Ravels 1921 – Ronse 2015) wordt regionaal directeur van Sabena Oost- en West Vlaanderen met standplaats Gent. In die tijd speelden de regionale directeur van de nationale luchtvaartmaatschappij een belangrijke bemiddelende rol voor de reisbureaus. Zij konden heel veel regelen!

Zo herinner ik mij een studiereis naar Indonesië in 1981 die, op eenvoudig verzoek van enkele reisagenten, door Snoeckx werd geregeld, inclusief vliegen in first!

Voetnoten

  1. Philippe Hector Van Biesen (1939-1991) was de algemene directeur van L’Epervier – Europabus en voorzitter van UPAV/BBR (1981-1987).
  2. Robert Anciaux was directeur van Transami en later secretaris-generaal van UPAV. Hij was het prototype van de kortzichtige Belgicist.
  3. Het betreft Tony Van Geele (°1943), gewezen toerisme journalist van Het Laatste Nieuws en later actief bij de Three Corners Hotel groep. Ik ken hem sedert 1959. Zijn ouders behoorden tot de vriendenkring van de familie waar ik na het overlijden van mijn vader verbleef.
  4. Prof. Dr. Hendrik Brugmans (1906-1997) was rector van het Europa College van 1950 tot 1972.
  5. De zogenaamde Frères in Brugge was en is een uitstekende school maar geen “top”. De Brugse bourgeoisie ging naar Sint Leo of Sint Lodewijk en de rijken naar de Abdijschool van Zevekerke (Sint Andries).
  6. Evenmin als over zijn mislukte carrière bij Eurosun, rept WVW in zijn talrijke interviews nooit over zijn legerperiode met uitzondering van een biografische nota in “Wie is Wie in Vlaanderen 1980”.
  7. Franis Dewaele (°Antwerpen 1938) komt eveneens van Intop en was mede-eigenaar van het reisbureau Bruul Travel in Mechelen.
  8. WVW kent Herman Behrens nog uit zijn Sunair tijd. Toen was deze figuur directeur van Sunair Nederland. Hij werd er wegens onbekwaamheid, anderen zeggen fraude, ontslagen.
  9. Jacky Aernoudt (°Roeselare 1952) is de grootste oplichter uit de geschiedenis van de Belgische reisindustrie. Naast een aantal faillissementen buiten onze sector ging hij frauduleus in faling met TC Travel, Albatros Travel en Abba Travel.